13G ¯yzna St., 42-200 Czêstochowa, tel./fax: +48 /034/ 369 71 28,  369 71 29,  365 00 61,  365 01 31

Izba Przemys³owo-Handlowa Gospodarki Z³omem